سقفی ۶۶ کرومیت

سقفی ۶۶ کرومیت

بلوک سقفی مخصوص سقف های کرومیت

با ابعاد ۶۶*۲۰*۲۳